ویژگی های جالب توجه پمپ بتن160-40-8,symtec بدین قرار است :

        کارایی مکش بالا بصورتی که بتن در سیلندر از ته قیف به جریان در می آید

        سیستم سوپاپ لغزشی موازی و پمپ های دو سیلندری با انرژی هیدرولیکی

        سوپاپS  و سوپاپ  Y  اتخاذ نشده است

        مقاومت تخلیه در حداکثر حد ، نزدیک صفر مهار می شود

        کیپی عالی بصورتی که درزگیرهایی در اطراف سوپاپ ها تجهیز شده است عدم تفکیک خمیر و مکش هوا داخل پمپ

 

بنابر این 160-40-8  :

        دارای توانایی در انتقال دادن مشکل ترین بتن ( مثل با شدت فشردگی 16N  ، اسلامپ 8cm ، حداکثر 40G mm  ) و فاصله انتقالی افقی 800m  بتن معمولی می باشد

     طرح شماتیکی
کلیک کنید

بازگشت-->